Gerd Gailing

En "Knollegeeschech"
 

Et ös vör säästeg Johr' gewäss,
da säät för öhren Jahn die Trees:
"Hier en de Zeitung steiht geschreewen,
vööl Knopp-Louk göw en länger Läwen.
Gön achter - en de Kaukasus,
steiht hier - wörd jeden twedden Russ,
met Knopp-Louk öwer hondert Johr
on wat die Zeitung schriew ös wohr!
Dann steiht hier noch wat van "v i t a l"
wett's dou wat dat bedühen sall???"

"Dat wör doch wat för mech!!!" - Säät Jahn.
Die Trees die keek öhm klöchteg ahn.

Doch märges löpp sei na de Stadt
an keek, ob immes Knopp-Louk hatt.
Twee Stond' hät Trees donoor gesooch
dann hät sei vier Pond' engekooch.

Öm tien op fief - dä Märgen drop,
hej hatt noch kenne kloore Kopp,
da nohm sech Jahn en Schwatt-Brot-Korsch,
schmeert Botter drop on Läwerworsch
on miek die Botterram dann voll,
met drej Stöck van die Super-Knoll.
Dann hät hej flott gekaut - geschluck,
dronk noch vier Köppkes Muckefuck,
saach för sech selws: "Gesundheit - Jahn"
on dann fing hej te stenken aan.

Bild von G. Gailing zur Knollengescheech

Hej nahm sech sienen alden Tääsch,
met Dubbels dren on Kofen-Flääsch,
riep dur de Kamer-Döör: "Tschüss Trees"
Die loog noch lecker wärm en't Nees -
satt sech de Kapp schräg op de Kopp
on ging dann op de Stroot erop.
Wie ömmer troof hej buuten dann,
dä Kampes' Pitt van näwenan.

Dä Pitt gung Johr on Dag all
met dän Jahn tesahmen no de Hött.

Et märges sprooken sej niet vööl.
Ok dese Märgen wor et stell.
So woren sej na Krupp an't gohn,
op ens, da bleewPitter stohn.
"Wat ös dat Jahn - rücks dou dat niet?
Hier stenk et schwoor no Katten-Driet!
Kömmp dat van Budberg - van dat Werk?
Dä Jahn säät - hej hätt neks gemerk.

Kort drop - an de Konsumanstalt,
do miekPitter noch ens halt.
"Ek höb verdamp en feine Naas
nou rück et äwwer schwoor no Gas!
Nou säg blos Jahn, dou rücks dat niet?
De ganze Loof ös voll Karbied!
Dat rück doch ganz besondersch stärck!!!"
Dä Jahn säät - hej hätt' neks gemerk.

Die Twee - die liepen noch en Stöck,
da bliew dä Pitt all weer teröck.
"Wie fuhle Eier - rücks dou dat???"
Do war dä Jahn dat Stenken satt.

"Nou ös et met dä Kroom vörbej,
dou hääs se niet all op de Reih,
hör op met diene feine Naas,
met Katten-Driet - Karbid on Gaas.
All dat - wat dou grohken hääs,
dat ös mien Botterram gewääs!
Met Knopp-Louk-Schiewen dick belaag,
för de Gesondhejt - niet för Schmaach.
On doför häs dou Wend gemack,
as hätt ek en de Bocks gekack!!!"

Ejn Wääk lang keek dä Pitt dä Jahn
on Jahn dä Pitt partuh niet ahn.
Ma moondags - wie de Naachscheech koom,
do wor vörbej dän Blaage-Kroom
on nimmes sprohk van Stenkerej,
denn wat gewääs ös - ös vörbej.

Geärgert hät sech blos die Trees,
sei schmeet die Knollen op de Mees.
Dobej koom öhr ok en de Senn,
dat dor neks van v i t a l wor dren
on dat dat met die hondert Jahr,
gestonken on geloogen wor!!!

Fazit:

Nicht immer ist die Zwiebel
der Nachbarschaft ein Übel.
Doch wird - wie hier beschrieben,
das Quantum übertrieben,
fühlt sich das Riechorgan gequält,
vom Duft der großen weiten Welt!!!